top of page

Terminy Spotkań

Spotykamy się o 19:00 w Parish center w Bognor Regis

 

Daty: 

10 listopad, 

24 listopad

8 grudnia,

12. stycznia, 

1 marca, 

15 marca

19 kwietnia, 

3 maja

Jeśli chcesz przygotować się i przyjąć Sakrament Bierzmowania w naszej parafii.
Kurs przygotowujący do przyjęcia sakramentu 2023/2024

 

Sakramenty bierzmowania, chrztu i Eucharystii nazywane są sakramentami inicjacji, albo wtajemniczenia chrześcijańskiego. W nazwie tej chodzi o podkreślenie, że za ich pośrednictwem dokonuje się niepowtarzalne

i jedyne w swoim rodzaju przejście człowieka do nowego i definitywnego życia z Bogiem.


Sakrament bierzmowania sprawia, że chrześcijanin pełniej uczestniczy w zbawczym posłannictwie Jezusa Chrystusa dzięki otrzymanej szczególnej łasce Ducha Świętego. Dostępuje też pełniejszego niż to miało miejsc w sakramencie chrztu udziału w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Jezusa Chrystusa. Zostaje też powołany do składania świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa oraz do podejmowania odpowiedzialnych zadań Kościele i świecie. Dary, a wraz z nimi i zadania otrzymane w sakramencie bierzmowania chrześcijanin otrzymuje nie tylko dla własnego dobra, ale też dla dobra innych po to, by inni ludzie w nich mogli doświadczać miłości samego Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra.
 

Przyjmujący sakrament bierzmowania chrześcijanin musi być też świadomy i tego, że ukazujące powołanie chrześcijanina słowa Jezusa skierowane do uczniów: "Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi (Mt 5, 14-16) nie będą dla wszystkich oczywiste, a u wielu będą wywołać sprzeciw.

Trochę teologii

W sakramencie Chrztu otrzymujemy nowe życie. Życie to zostaje umocnione przez sakrament Bierzmowania, w którym Duch Święty zstępuje na nas, podobnie jak kiedyś zstąpił na Apostołów, i doprowadza do dojrzałości cnoty i dary udzielone nam w sakramencie Chrztu św. W ten sposób Duch Święty uzdalnia nas do tego, abyśmy przez dobre życie składali świadectwo Ewangelii. Ponieważ Bierzmowanie ma umocnić łaskę uświęcającą, dlatego godnie może przyjąć ten sakrament tylko człowiek mający w duszy łaskę uświęcającą, to jest wolny od grzechu śmiertelnego.
 

Znak sakramentalny

Znak sakramentalny Bierzmowania stanowi włożenie ręki, namaszczenie Krzyżmem świętym i słowa: « (N.) Accipe Signaculum doni Spiritus Sancti – (Imię) Przyjmij znamię daru Ducha Świętego!». Włożenie ręki jest znakiem udzielenia Ducha Świętego dla spełnienia pewnego posłannictwa w Kościele. Namaszczenie oliwą przed walką wzmacniało ciało zapaśników. Dlatego jest ono symbolem umocnienia sił duszy do walki z nieprzyjaciele zbawienia.
 

Znamię rycerza Chrystusowego

Biskup czyni na czole bierzmowanego znak krzyża. Jest to obraz znamienia, które Chrystus wyciska w duszy. Znamię Bierzmowania umacnia człowieka do mężnego wyznawania wiary słowem i czynem. Znamię Bierzmowania jest niezniszczalne. Dlatego nie trzeba i nie wolno przyjmować powtórnie tego sakramentu.
 

Szafarz Bierzmowania

W Kościele Zachodnim zwyczajnym szafarzem sakramentu Bierzmowania jest biskup. Biskup może jednak upoważnić, dla ważnej przyczyny, do szafowania tego sakramentu również kapłana. Wszyscy proboszczowie, a nawet wszyscy prezbiterzy, mogą bierzmować dzieci i dorosłych, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie śmierci, a nie przyjęli jeszcze tego sakramentu.


Świadek Bierzmowania

Przystępującym do Bierzmowania towarzyszy świadek, który powinien mieć te same przymioty co rodzice chrzestni, a ponadto sam winien już być bierzmowany. Między bierzmowanym i świadkiem powstaje pokrewieństwo duchowe, które zobowiązuje świadka Bierzmowania do czuwania nad katolickim wychowaniem bierzmowanego. Świadek nie powinien przedstawiać do Bierzmowania więcej niż dwóch kandydatów.

bottom of page