top of page

Chcesz przygotować się do przyjęcia sakramentu małżeństwa w naszej parafii?

 

W naszej parafii możesz przygotować się do przyjęcia sakramentu małżeństwa.
Masz możliwość uczestnictwa w Kursie Przedmałżeńskim, który jest honorowany w Kościele Katolickim w Polsce i zagranicą. Kurs prowadzony jest w języku polskim, stąd adresatem są tylko osoby mówiące w tym języku. Nie musisz należeć do naszej parafii by wziąć udział w Kursie.
W ramach kursu jest zawarta Poradnia Rodzinna oraz Dzień Skupienia.

Informator małżeński przygotowany przez Biuro Małżeńskie Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii

Poniższe wyjaśnienia dotyczą Polaków należących do parafii będących w strukturach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, którzy pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński i mieszkają w Anglii dłużej niż 6 miesięcy.

 • Polacy przebywający w Anglii krócej niż 6 miesięcy załatwiają wszelkie formalności w Polsce.

 • Polacy uczęszczający do angielskich kościołów katolickich muszą skontaktować się ze swoim proboszczem, który wyjaśni im procedury obowiązujące w tym kraju. 

 • Narzeczeni, którzy mieszkają w Anglii ponad 6 miesięcy i należą do parafii Polskiej Misji Katolickiej oraz pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni skontaktować się ze swoim duszpasterzem 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.

W poniższych przypadkach prosimy o pilny kontakt z biurem małżeńskim Polskiej Misji Katolickiej (nie ustalaj daty ślubu)

 • osoby, które uprzednio zawarły jakikolwiek związek małżeński rozwiązany prawomocnym wyrokiem rozwodowym; dotyczy to także tych narzeczonych, którzy już zawarli ze sobą kolejny związek cywilny

 • niekatolików, którzy w przeszłości zawarli jakikolwiek ślub i został on cywilnie rozwiązany, albowiem potrzebne będzie orzeczenie stanu wolnego do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przez katolicki Trybunał Diecezjalny, a proces ten może trwać do 18 miesięcy.

 • katolików, którym stwierdzono nieważność zawartego wcześniej sakramentu małżeństwa

 • katolików, którzy zawarli w przeszłości związek cywilny zakończony rozwodem

 • Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych można spisać dopiero po uzyskaniu potwierdzenia stanu wolnego przez Wikariusza Delegata dla Polaków.


Polska Misja Katolicka - Biuro Małżeńskie:
tel: 020 7226 3439 w godzinach od 9.00 do 17.30 od poniedziałku do piątku lub emailowy: marriage@pcmew.org.
W koresponencji emailowej prosimy o podanie numeru telefonu i daty planowanego ślubu.

Niezbędne dokumenty

 • Na spotkanie z duszpasterzem trzeba skompletować i zabrać następujące dokumenty:

 • dokument tożsamości – paszport lub dowód osobisty

 • dokładny adres parafii ślubu z kodem pocztowym i nazwą diecezji do której ta parafia należy; jeśli kościół ślubu nie jest kościołem parafialnym trzeba podać dane kościoła i parafii ślubu

 • świadectwo chrztu katolików musi być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą planowanego ślubu.Odbierając świadectwo chrztu w kancelarii parafialnej trzeba sprawdzić, czy jest adnotacja o bierzmowaniu i o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, a dane osobowe są zgodne z danymi paszporcie. W przypadku różnicy imion lub nazwisk konieczny jest dokument potwierdzający zmianę. Jeśli na świadectwie chrztu nie ma adnotacji o przyjętym sakramencie bierzmowania, trzeba postarać się o zaświadczenie z parafii, w której sakrament ten był przyjęty. Świadectwo chrztu musi być podpisane przez kompetentną osobę, zawierać datę wystawienia i wyraźną adnotację, że zostało wystawione do ślubu kościelnego.

 • dla ochrzczonych niekatolików - dokument przyjęcia sakramentu chrztu, który może mieć różną formę; data wystawienia tego dokumentu nie odgrywa roli.

 • zaświadczenie o kursie przedmałżeńskim, którego ukończenie jest obowiązkowe dla wszystkich narzeczonych.

 • Kurs można odbyć w  parafii w Anglii, zarówno w parafiach polskich, jak i tych prowadzonych przez diecezje angielskie (zalecane w wypadkach, gdy jedna ze stron nie zna języka polskiego). (Jeśli mieszkasz ponad 6 miesięcy poza Polską, Kurs Przedmałżeński trzeba zrobić w parafii w Anglii). O terminy kursu należy pytać księdza proboszcza parafii do której się należy. Ponadto, dane o kursach przedmałżeńskich można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, a w przypadku diecezji angielskich kontaktując się z odpowiednimi kuriami diecezjalnymi.

 • Statutory Declaration of Freedom - SDF (formularz do pobrania w parafii lub tutaj).

 • SDF jest formą przysięgi, którą trzeba złożyć przed Commissioner for Oath lub prawnikiem (solicitor). Jeśli narzeczony/a jest kawalerem/panną, nie wpisuje się planowanego małżeństwa. W innych przypadkach wpisuje się informacje o wcześniej zawartych i rozwiązanych związkach cywilnych, a także o trwającym związku cywilnym. SDF jest w Wielkiej Brytanii dokumentem legalnym i podanie nieprawdziwych informacji traktowane jest jako przestępstwo. By podpisać SDF trzeba okazać się paszportem lub innym dokumentem tożsamości, a koszt usługi nie powinien przekroczyć £10.00. Oprócz podpisu prawnika, SDF musi zawierać datę i pieczątkę praktyki lub dopiętą wizytówkę prawnika.

 • w przypadkach gdy narzeczony/narzeczona jest wdowcem/wdową w dokumentacji trzeba dołączyć kopię aktu zgonu.

 • zupełny odpis aktu zawarcia związku cywilnego - w przypadku gdy narzeczeni zawarli ślub cywilny ze sobą, a teraz chcą go uważnić sakramentalnie.
   

UWAGA:

 • Prawo polskie nie uznaje małżeństw zawartych przez obywateli polskich za granicą. Jeśli narzeczeni zawarli związek poza Polską i planują ślub kościelny, muszą rozpocząć procedurę rejestracji swojego związku cwilnego w polskim USC przed ślubem kościelnym.

 • Prawo angielskie umożliwia wszystkim obywatelom zawarcie małżeństwa konkordatowego w świątyni, w której narzeczeni praktykują. Dlatego biskupi katoliccy w Anglii i Walii podchodzą z wielką nieufnością do narzeczonych, którzy zawierają ślub cywilny w Register Office i wymagają, aby pomiędzy ślubem cywilnym i kościelnym upłynęło 6 miesięcy. Wymóg ten nie obowiązuje w żadnym innym kraju.

 • W przypadku gdy narzeczeni zawierają związek cywilny w Anglii, a ślub kościelny planują zawrzeć w Polsce, Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych należy spisać dopiero po zawartym związku cywilnym, dołączając zupełny odpis zawarcia tego związku do dokumentacji przesyłanej do biura małżeńskiego Polskiej Misji Katolickiej. Dlatego data ślubu kościelnego musi być zaplanowana co najmniej 6 tygodni po zawarciu związku cywilnego.

 • Zdarza się, że narzeczeni podejmują decyzję zawarcia związku małżeńskiego poza Polską, w krajach tak odległych jak Australia, Nowa Zelandia czy Kuba, często nakłanianych do tego przez biura turystyczne. Poza przypadkami gdy jedna ze stron pochodzi z kraju ślubu i Polakami uważniającymi swój kontrakt cywilny w polskim kościele w Rzymie, miejscowe kurie niechętnie dają pozwolenie na ślub. Narzeczeni muszą się liczyć z możliwością odmowy. Dokumentacja przedślubna w tych wypadkach musi być przygotowana w języku angielskim i zawierać list narzeczonych, skierowany do biskupa diecezji ślubu i wyjaśniający przyczyny wyboru miejsca. W pełni przygotowana dokumentacja wysyłana jest tylko do kurii miejsca ślubu; nigdy do biura turystycznego, które zajmuje się organizacją wesela.

Narzeczeni są odpowiedzialni za załatwienie strony cywilnej małżeństwa w danym kraju.

Spotkanie z duszpasterzem

Podczas spotkania z duszpasterzem zostanie spisany:

* Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych

Dodatkowo:

* Prośba o pozwolenie na małżeństwo mieszane - gdy jedna ze stron jest ochrzczonym niekatolikem

* Prośba o Dyspensę od różnicy religii lub innych przeszkód zrywających (obecność takich przeszkód stwierdzi w czasie spotkania duszpasterz) - gdy jedna ze stron jest nieochrzczona lub jej chrzest nie jest uznany przez Kościół Katolicki.

*Oświadczenie napisane własnoręcznie przez stronę niekatolicką w obecności duszpasterza, stwierdzajace, iż nie będzie przeszkadzać stronie katolickiej w praktykowaniu jej wiary, a wszystkie dzieci zrodzone w tym małżeństwie będą ochrzczone w Kościele Katolickim i wychowane w wierze katolickiej.

* Obcokrajowcy, którzy pragną zawrzeć ślub konkordatowy w Polsce muszą dołączyć kopię Certificate of no impediment to marriage, wydanego przez właściwy urząd danego kraju. Oryginał trzeba złożyć w USC w Polsce.

W Wielkiej Brytanii Certificate wydawany jest przez lokalny Register Office. Czas oczekiwania na ten dokument dla obywateli Unii Europejskiej wynosi 28 dni, a dla obywateli spoza Unii conajmniej 70 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Dokument ten jest ważny 6 miesięcy.

Dla usprawnienia procesowania dokumentacji istnieje możliwość przesłania całej dokumentacji do biura małżeńskiego PMK bez kopii Certificate; należy jednak zaznaczyć, że będzie dosłana emailem do biura małżeńskiego PMK zaraz po jej otrzymaniu. Dokumentacja nie zostanie wysłana do kurii, dopóki kopia Certificate nie będzie przesłana.

Informujemy, że władze niektórych krajów (np. Słowacji) nie wydają żadnego dokumentu upoważniającego ich obywateli do zawarcia związku małżeńskiego. W takich przypadkach narzeczeni mogą ustalić stan wolny w polskim sądzie rodzinnym. Procedura ta trwa około 6 tygodni i wymaga kilkukrotnej obecności danej osoby w Polsce. Innym rozwiązaniem jest zawarcie związku cywilnego w kraju obcokrajowca lub w Anglii i zarejestrowanie go w Polsce. W takich przypadkach, do dokumentacji, musi być dołączona kopia zupełnego odpisu aktu zawarcia tego związku.

W przypadku ślubów konkordatowych zawieranych w Polsce odpowiedzialność za załatwienie wszelkich formalności w polskim USC ponoszą narzeczeni.

W przypadku, gdy ślub konkordatowy zawierany jest w polskiej parafii w Anglii trzeba dodatkowo dostarczyć do parafii ślubu:

- Certificate of no impediment to marriage, wydany przez lokalny Register Office.

- zgodę na zawarcie małżeństwa z Home Office - gdy jedna ze stron podlega kontroli imigracyjnej tzn. nie jest obywatelem brytyjskim / Unii Europejskiej i nie posiada prawa stałego pobytu w tym kraju.

 

Przygotowaną dokumentację ślubną duszpasterz przesyła do biura małżeńskiego Polskiej Misji Katolickiej w Londynie, gdzie wszystkie dokumenty są sprawdzane, udzielane są wszelkie potrzebne dyspensy i pozwolenia. Następnie skompletowana dokumentacja przesłana jest do kurii kraju ślubu. Biuro małżeńskie PMK opracowuje i wysyła dokumentację ściśle według daty ślubu. Dokumenty docierają z reguły po 5 – 7 dniach do kurii, która przekazuje je do parafii ślubu.

 

Dokumentacja przesyłana jest pocztą poleconą i każda przesyłka ma swój numer rejestracyjny. Narzeczeni mogą uzyskać informację o numerze ich przesyłki w biurze małżeńskim PMK i śledzić losy listu na stronie Royal Mail wybierając opcję Track and Trace. Informacja ‘delievered in Poland’ oznacza, że list został dostarczony do kurii.

W celu sprawdzenia czy dokumentacja dotarła na miejsce prosimy, aby narzeczeni nie wcześniej niż trzy tygodnie przed ślubem skontaktowali się z parafią ślubu. Jeśli okaże się, że dokumentacji nie ma w parafii, ksiądz proboszcz powinien skontaktować się z kurią. 

W wypadku braku dokumentacji w kurii prosimy o kontakt z biurem małżeńskim PMK.  https://www.pcmew.org/

 

Spisanie protokołu przedmałżeńskiego

 

Jeśli macie skompletowane wszystkie dokumenty, bardzo prosimy o dokonanie rezerwacji spotkania z duszpasterzem. Najlepiej uczynić do osobiście, podchodząc po każdej Eucharystii, bądź piszą wiadomość.

 

Trochę teologii

Dwoje w jednym ciele

Bóg stworzył mężczyznę i kobietę na obraz i podobieństwo Swoje. Obydwoje mają tę samą ludzką naturę i mają się wzajemnie uzupełniać. Zostali powołani do przekazywania życia następnym pokoleniom. Nowe życie powinno być owocem wzajemnej miłości małżonków, będącej odblaskiem miłości Boga Stwórcy. Od początku dziejów ludzkości małżeństwo było rzeczą świętą.

Wielka tajemnica w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła

Już w Starym Testamencie przymierze Boga z ludem wybranym było porównywane do związku małżeńskiego. Małżeństwo jest również obrazem związku Chrystusa i Kościoła. Chrystus umiłował Kościół jak oblubienicę i umarł zań. Miłość ta jest płodna. Kościół bowiem stał się matką wszystkich odkupionych.
Wzajemne oddanie się Chrystusa i Kościoła jest wzorem prawdziwej miłości małżeńskiej, która polega na wzajemnym poświęceniu. Kobieta składa w ofierze swój wdzięk i potęgę swej miłości; mężczyzna poświęca swoją swobodę i wszystkie wysiłki, aby wybranej zgotować szczęśliwe życie. Do tej ofiary należy dołączyć wszystkie trudy i troski wspólnego życia i wychowania potomstwa. Dlatego jest życzeniem Kościoła, aby zawarcie małżeństwa łączyło się ze Mszą św., w czasie której nowożeńcy połączą swoją ofiarę z ofiarą Chrystusa Pana.

Przeszkody małżeńskie

Aby uchronić małżonków i ich potomstwo od doczesnych i nadprzyrodzonych szkód, Pan Bóg zakazał małżeństwa w pewnych okolicznościach. Z tych samych powodów Kościół ustanowił dalsze przeszkody małżeńskie. Niektóre z nich uniemożliwiają zawarcie ważnego małżeństwa, inne wymagają dyspensy, której Kościół udziela z ważnych przyczyn.

Zawarcie małżeństwa

Znakiem sakramentalnym małżeństwa jest wzajemne oświadczenie oblubieńców, że zawierają związek małżeński, złożone wobec upoważnionego kapłana i dwóch świadków. Szafarzami zatem tego sakramentu są sami nowożeńcy. W nadzwyczajnych wypadkach, a mianowicie w niebezpieczeństwie śmierci albo gdy przewiduje się, że przez długi okres nie będzie można dostać się do upoważnionego kapłana, nowożeńcy wolni od przeszkód mogą zawrzeć sakramentalny związek małżeński wobec dwóch świadków.

Łaski Sakramentu Małżeństwa

Małżonkowie otrzymują pomnożenie łaski uświęcającej oraz stałe prawa do łask uczynkowych potrzebnych w całym życiu małżeńskim do zachowania wzajemnej miłości i wychowania potomstwa. Dobre wypełnienie tych obowiązków jest dla małżonków środkiem wzrostu w miłości Bożej.

bottom of page